مرتضی اسلامی، فعال محیط زیست و عضو انجمن حفاظت از یوزپلنگ ایرانی